DREAM CHAMPIONSHIP 2019

©Yoichi Takahashi / SHUEISHA ©Yoichi Takahashi / SHUEISHA/TV TOKYO/ENOKIFILM ©KLabGames